عایق کاری

هدف عمده عایق کاری ، کاهش انتقال حرارت از یک منبع داغ به محیط برای انواع دستگاه های گرمایش مانند هیتر ، کوره گرم ، دستگاه های هواساز یا فن کاویل ها و یا کاهش انتقال برودت از یک منبع سر به محیط برای انواع دستگاه های هواساز ، ایروشر ، داکت اسپلیت به صورت که بعد از کانال کشی برای انواع دسگاه برای جلوگیری از انتقال حرارت و برودت از مجرای عبوری کانال ، بر روی کانال اجرا شده ، انواع عایق های پشم سنگ ، پشم شیشه با ملوماتیک مشکال و یا عایق آلاسترمری کار می شود تا از تعریق کانال و نیز انتقال هوای سرود و گرم داخل کانال جلوگیری کند 

عایق کاری نسب به منابع و محیط در نظر گرفته می شود .

 1- عایق کاری با پشم شیشه برای منابع برودتی با مل ماتیک ( مشکال )

2- عایقکاری با پشم سنگ برای منابع حراری با مل و ماستیک ( مشکال )

عایق کاری با عیاق های آلاسترمری چسب دار 

4- عایق کاری با فوم های اسفنجی با چسب مایع 

مزایای عایق کاری

1 – جلوگیری از انتقال حرارت و برودت داخل کانال انتقال هوا

2 – جلوگیری از تعریق کانال 

3 – محافظت از ساختار و جنس کانال 

4 – ضریت انتقال حرارت و برودت ثابت نگه داشته می شود .